Distra beröms av Skolinspektion

Då det i media ofta rapporteras om skolor som brister i sina åtaganden är det extra roligt att kunna berätta att Skolinspektionen i sina pressmeddelanden har gått ut med beröm och positiva nyheter om Distra Bygg Gymnasium.

Under läsåret 2012/2013 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av skolan och en rad utvecklingsområden identifierades. Om dessa inte åtgärdades riskerade skolan vite. 

Under detta läsår har skolans elever och all personal jobbat hårt med att utveckla skolan ytterligare och få till en arbetsplats och utbildning som inte bara lever upp till Skolinspektionens krav, utan även överträffar dessa. 

Detta hårda arbete har gett resultat. I sitt beslut kring Distra avskrivs vitet och de har sett att samtliga mål har uppfyllts. Skolinspektionen har sett att det finns tydliga rutiner och arbete för att motverka kränkningar, att skolan har en inarbetad ärendegång och kontinuerligt arbete kring elever i behov av särskilt stöd, att det pedagogiska ledarskapet från huvudman och rektor är gott samt att samtlig personal på skolan är behörig eller under utbildning:

Distra Bygg Gymnasium har vidtagit de åtgärder som Skolinspektionen förelagt huvudmannen att genom- föra. Exempelvis finns det rutiner för att motverka och förhindra eventuella kränkningar och upprätthålla studiero. Vidare finns det rutiner för ärendegång kring elever i behov av särskilt stöd. Huvudmannen har anställt en ny rektor vilket har förstärkt det pedagogiska ledarskapet. Rektorn tillsammans med huvudmannen, lärare och elever bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla utbildningen. Vidare har skolan redovisat en plan där det framgår att samtlig personal är utbildad eller under utbildning vilket innebär att lärar- behörigheten har ökat på skolan.  - Skolinspektionens beslut, 2014-04-15. Dnr 44-2011:5323

Vi lärare och elever på Distra har haft ett fantastiskt år bakom oss och nu när sommarlovet närmar sig är det inte med längtan mot ledighet utan snarare längtan att få komma tillbaka i höst och fortsätta med det arbete som finns i våra tankar: att vidare utveckla Stockholms härligaste gymnasium! 

Vi vill även passa på att tacka Skolinspektionen för den goda tillsyn de har genomfört på vår skola och den goda utveckling som den bidragit till. 

Nu ger vi järnet de sista veckorna! 

Joakim ThörneComment