Integritet

Tack för att du valt att besöka Distras hemsida och använder våra tjänster och hemsidor. Vi anser att personlig integritet är mycket viktigt och vi vill i detta dokument berätta om hur vi (Distra Utbildningscenter AB) arbetar kring personuppgiftshantering.

Distra Utbildningscenter AB har det yttersta ansvaret över de personuppgifter du registrerar genom våra hemsidor www.distra.sewww.fotbollsprofil.comhttps://sms.schoolsoft.se/dbg-sthlmsamt www.dbg-sthlm.com

 

Vilka personuppgifterna samlar vi in?

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person räknas som en personuppgift. Det innebär att data/uppgifter som namn (för- och efternamn), adress, e-post, personnummer, bilder, IP-nummer räknas som personuppgifter. 

Vi på Distra försöker samla in så få personuppgifter som möjligt. Genom våra kontaktsidor samlar vi endast in:

  • Namn (ej obligatoriskt)
  • E-post (ej obligatoriskt)
  • Mobilnummer (ej obligatoriskt)

Genom att vara elev på Distra samlar vi in en större mängd personuppgifter för att klara det samhällsuppdrag som lagts på oss. Samtliga elever, vid registrering, får en komplett lista på personuppgifter vi sparar. Vi sparar enbart personuppgifter som är en del av vårt uppdrag som regleras i skollagen 2010:800. Delar av personuppgifterna måste lagras enligt de styrdokument som reglerar skolans verksamhet och kommer inte raderas i och med att du avslutar dina studier. 

Alla personuppgifter, utöver de som regleras av styrdokumentens krav på lagring, kräver elevs samtycke och raderas på begäran/när elev slutar skolan. 

På våra hemsidor samlar vi även in följande uppgifter:

  • Webbläsarinformation
  • Information om hur du använder våra hemsidor (tid på respektive sida och vilka länkar du klickar på). 

Dessa uppgifter anonymiseras dock och kan ej knytas till specifik person eller IP-adress 

Lagrum och ändamål

Vi använder personuppgifter i följande syfte:

-      Klara det samhälleliga kunskapsuppdrag som ålagts skolan (skollag 2010:800)

-      För att förbättra vår kommunikation med blivande elever via vår webb. Du väljer själv vilka personuppgifter du ger oss och kan när som helt välja att tacka nej till ta emot mer information från oss. 

 

Personuppgifter i skolans administration

Skolan måste använda en mängd personuppgifter bland annat vid betyg, frånvaro samt för vidarbefodran till övriga myndigheter som CSN, SCB och UHR. Skolhälsan hanterar personuppgifter av särskilt känslig karaktär hanteras då enligt bestämmelser i Patientdatalag (SFS nr: 2008:355). 

Dina rättigheter

Rätten till tillgång

Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till rättelse

Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten till begränsning

Dusom registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att göra invändningar

Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Joakim Thörne, joakim.thorne@edu.distra.seTel: 0735351717

Kontaktuppgifter för dataskyddsombud:

Alexander Lindqvist, alexander.lindqvist@edu.distra.se