Information kring Skolinspektionens beslut

Under läsåret 2012/2013 har Skolinspektion genomfört en pågående tillsyn av Distra Bygg Gymnasium för att säkra att skolan verkar efter de styrdokument som reglerar gymnasieskolans verksamhet och kvalitet i Sverige. Under hösten identifieras utvecklingsområden som skolan måste höja kvaliteten inom, bland annat inom arbetsplatsförlagt lärande, betyg och bedömning, systematiskt kvalitetsarbete, utredning och implementerande av åtgärder för elever i behov av särskilt stöd och brist av skolbibliotek

Under det gångna läsåret har skolan arbetat hårt med att åtgärda och korrigera de brister som höstens besök identifierade, ett arbete vars resultat som Skolinspektionen såg i sitt uppföljande besök under maj 2013. Kvaliteten har höjts inom såväl arbetsplatsförlagt lärande som betyg och bedömning.

Skolan har dock många utmaningar kvar, vilket Skolinspektionen observerade vid sitt återbesök. Sedan maj har skolans ledning och en nytillsatt utvecklingsgrupp arbetat fram en strategi och nya verktyg för att säkerställa att skolan under läsåret 2013/2014 verkar och bedrivs efter de lagar och nationella mål som reglerar gymnasieskolan.

Detta arbete kommer att vara väldigt transparent och redovisas fortlöpande till allmänhet,  vårdnadshavare och elever för information och återkoppling. Arbetet är i sin helhet väldigt omfattande, men redan nu har skolan:

  • Arbetat fram en ny likabehandlingsplan utifrån våra elevers behov och önskan. Denna kommer att diskuteras och fastslås under augusti månad i samråd med elever och vårdnadshavare. I denna likabehandlingsplan återfinns nya ordningsregler som är framdiskuterade i samråd med elever.
  • Inlett ett nära samarbete med SPSM (specialpedagogiska myndigheten) där samtlig personal har fått fortbildning kring särskilt stöd och utformande av åtgärdsprogram. Även arbetsgång och dokumentens omfattning har omarbetats efter diskussion och i samråd med SPSM. Detta samarbete utökas och fördjupas under kommande läsår.
  • Genomfört en omfattande pedagogisk kartläggning av skolans samtliga elever så att de får det stöd de behöver direkt vid skolstart.7
  • Tagit fram en fortbildningsplan för yrkeslärare inom byggprogrammet. Samtliga har under vårterminen sökt till lärarutbildningen och påbörjar denna till hösten.
  • Rekryterat och anställt en specialpedagog samt kurator.
  • Bytt administrativ och pedagogisk plattform för att säkerställa det fortlöpande och viktiga dokumenterande uppdrag som skolan har kring elevers studieplaner, betygsättning och åtgärdsprogram. 

Ett led i detta kvalitetsarbete innebär även förändringar inom skolans ledningsgrupp. En ny rektor med erfarenhet av kvalitetsarbete och bakgrund inom elevhälsa kommer till hösten att leda arbetet vidare och säkerställa att förändringarna som genomförs är av mycket hög kvalitet.

En mycket spännande höst väntar därmed på Distra Bygg Gymnasium. Skolan befinner sig redan i en stark framåtrörelse och jag känner stort förtroende för den personalgrupp, som med hjälp av ny ledning, kommer fortsätta ta oss närmre det mål vi haft sedan vi startade: att erbjuda våra elever, oavsett bakgrund, en högkvalitativ utbildning som gör de anställningsbara och eftertraktade på arbetsmarknaden. Skolinspektionens rapport och återkoppling har i detta arbete varit bra och visat oss den riktning vårt utvecklingsarbete behöver ta.

Vi ses i höst på ett nytt Distra, en skola med stark tro på framtiden och utveckling.

Peter Lindqvist
huvudman, Distra Bygg Gymnasium

Joakim ThörneComment