Klagomål och tankar om förbättring

Rutiner för klagomålshantering

Distra Gymnasium är en skola som ständigt strävar efter att utveckla och förbättra vår verksamhet och öka elevernas inflytande och ansvarstagande över sin utbildning. Klagomål och synpunkter är därmed oerhört viktiga i detta arbete och uppfattas aldrig negativt av lärare, rektor eller huvudman utan välkomnas. 

Enligt skollagen, 4 kapitel 8§, ska huvudmannen ”ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt”. 

Hur gör man? Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter och klagomål kan du ta kontakt med den person som klagomålet berör. Eller så kan också vända dig till mentor. Om du upplever att denna kontakt inte leder till någon förbättring lämnar du klagomålet vidare till rektor. Om klagomålet rör rektor lämnar du ditt klagomålsärende till huvudman. 

Klagomålet kan lämnas över telefon, personlig kontakt eller skriftligt till rektor. Brevet kan skickas till Distra Gymnasium, Box 7035, 121 07 Stockholm. 

Givetvis kan klagomål lämnas anonymt. 


Vad händer?

1. Klagomål som är av verksamhetskaraktär dokumenteras inte om det kan klaras ut direkt. Om klagomålet är skriftligt och/eller gäller personal i skolan dokumenteras mottagande av rektor (eller huvudman om klagomål gäller rektor) och en dokumenterad utredning inleds. 
2. Utredning påbörjas och inom en vecka efter mottagandet informeras anmälare om detta.  
3. Den dokumenterade utredningen sker skyndsamt och anmälare informeras efter avslutad utredning om beslutade åtgärder. En utredning får aldrig ta mer än 14 dagar från att ärendet inkommit.

 

Använd gärna detta formulär för anmälan av klagomål

Hur önskar du återkoppling? *